Open Kitchens 2019

Open Kitchens 2019

An exciting new project being developed by Clwydian Range Food and Drink and the Llangollen & Dee Valley Good Grub Club, Bwyd Clwyd / Open Kitchens is a month-long programme of events promoting local food and drink across North Wales, launching in October 2019.

There will be between 20-30 events spread across the month, where participants can visit local producers and hospitality businesses to sample the best of the region’s food and drink. The events will be developed to suit all tastes and with a wide range of formats whether it is a cookery masterclass, a hands-on session, or a tasting event, with lots of exciting and innovative partnerships. Whichever you choose, you will have the chance to see how food is made, to explore new tastes and more importantly, meet the person who’s making it. 

We aim to introduce you to our fantastic community of local producers, and let them tell you their story.  You will be amazed by their journeys, delighted by their products and come away from the event with a deeper understanding of how buying locally can really make a difference.

For our producers, it is important to have the opportunity to connect with their community and customers, and to showcase their work. They can attend local events, but what can be more charming than to invite you over? Away from the hustle and bustle of the markets, these will be fun and informative days out.  

For more information, please keep an eye on our social media or visit our website.

For local producers who would like to participate, please send us an email via the contact page here

Event brought to you by: / Digwyddiad a ddygwyd i chi gan:

Llangollen & Dee Valley Good Grub Club / Clwb Bwyd Da Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy

Clwydian Range Food & Drink / Bwyd a Diod Bryniau Clwyd

With funding from: / Gyda chyllid gan:

Cadwyn Clwyd Rural Development Agency /  Asiantaeth Datblygu Gwledig yw Cadwyn Clwyd Cyfyngedig

Clwydian Range & Dee Valley AONB / Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy AHNE

Denbighshire County Council / Cyngor Sir Ddinbych

Flintshire County Council / Cyngor Sir Y Fflint

Wrexham County Borough Council: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

 

____________________________________________________

Bwyd Clwyd 2019

Mae prosiect cyffrous iawn gaiff ei ddatblygu gan Fwyd a Diod Bryniau Clwyd a Chlwb Bwyd Da Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy, Bwyd Clwyd / Open Kitchens, yn rhaglen o ddigwyddiadau am fis sy’n hyrwyddo bwyd a diod lleol ar draws gogledd Cymru, yn lansio ym mis Hydref 2019.

Bydd rhwng 20-30 o ddigwyddiadau yn ystod y mis, lle bydd cyfle i fynd i ymweld â chynhyrchwyr lleol a busnesau lletygarwch i samplo rhai o fwydydd a diodydd gorau’r ardal. Caiff y digwyddiadau eu datblygu er mwyn bod yn addas i bawb ac ar sawl gwahanol ffurf, boed hynny’n ddosbarth meistr mewn coginio, sesiwn ymarferol neu ddigwyddiad blasu, gyda llawer o bartneriaid cyffrous ac arloesol. Beth bynnag fyddwch chi’n ei ddewis, cewch gyfle i weld sut caiff bwyd ei wneud, arbrofi blasau newydd ac yn bwysicach oll, cyfarfod y person sy’n ei gynhyrchu.

Rydym ni’n anelu i’ch cyflwyno i’n cymuned arbennig o gynhyrchwyr lleol, a rhoi cyfle iddyn nhw rannu eu stori gyda chi. Cewch eich synnu o glywed eu taith, cewch bleser o’u cynnyrch a byddwch yn siŵr o adael y digwyddiad gyda gwell dealltwriaeth o sut gall prynu’n lleol wneud gwir wahaniaeth.

I’n cynhyrchwyr, mae’n bwysig cael cyfle i gysylltu gyda’r gymuned a’u cwsmeriaid, a chael arddangos eu gwaith. Maen nhw’n gallu mynd i ddigwyddiadau lleol, ond beth all fod yn fwy deniadol na’ch gwahodd chi draw? I ffwrdd o brysurdeb y marchnadoedd, bydd y rhain yn ddiwrnodau llawn hwyl a gwybodaeth.

Am fwy o wybodaeth, cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol neu ewch i’n gwefan.

I gynhyrchwyr lleol fyddai’n hoffi bod yn rhan o’r digwyddiadau, anfonwch e-bost atom ni trwy’r dudalen cysylltu

Event brought to you by: / Digwyddiad a ddygwyd i chi gan:

Llangollen & Dee Valley Good Grub Club / Clwb Bwyd Da Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy

Clwydian Range Food & Drink / Bwyd a Diod Bryniau Clwyd

With funding from: / Gyda chyllid gan:

Cadwyn Clwyd Rural Development Agency /  Asiantaeth Datblygu Gwledig yw Cadwyn Clwyd Cyfyngedig

Clwydian Range & Dee Valley AONB / Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy AHNE

Denbighshire County Council / Cyngor Sir Ddinbych

Flintshire County Council / Cyngor Sir Y Fflint

Wrexham County Borough Council: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam