Why buying local this Christmas supports the local economy and community

Why buying local this Christmas supports the local economy and community

When we asked some of North Wales finest local food & drink producers why you should buy local this Christmas their most common reasons related to: supporting the local economy, families and the wider community.

Why does buying local have an impact on the local economy and community?

The money you spend is more likely to stay in the local community

Research on spending by local authorities shows that for every £1 spent with a small or medium-sized business 63p stayed in the local economy, compared to 40p with a larger business’. That’s important because money can then be spent again and again in the local community. You’re helping create a positive loop of local support for local people and their families, rather than large corporations.

You encourage entrepreneurship and creativity

There’s no denying it, starting and running a new business is hard. Innovation is crucial. If entrepreneurs can rely on you and the local community to spend their money with them they can be brave, try new ideas and flourish.

Where there are thriving local businesses, the local community thrives too

Independent shops, cafes, restaurants and markets often boost custom by hosting community groups, from local club meetings to children’s events. If the businesses are not supported, the local groups and events tend to disappear too. They’re central to people getting together.

Buying locally from the people who might even have grown your food is also a pleasant and educational experience – you can engage in a conversation and play a more active role in your community. You’re more likely to find out about the provenance and of your food and if you’re lucky, you might get a recipe or two thrown in!

How to support your local economy and community this Christmas

With the uncertainty of Brexit around the corner, there’s no better time than now to start supporting your local economy and community spirit by buying local this Christmas. A great place to start is Light Up Local Food, a series of pop-up food and drink markets promoting local producers based in North Wales. Remember to arrive hungry! Find out where your local market is here.

What local producers and businesses said

Here’s the economical and community our local producers gave:

 • Pip Gale from Wales’ oldest Wine Bar in Llangollen says that by buying locally You help build a sense of community.
 • Beatriz and her authentic Spanish flavours from Sabor de Amor, Wrexham believes that Buying local keeps the community alive.
 • Buying local supports local families emphasises Anna from Chilly Cow Ice Cream – who’s award winning artisan ice cream supports her own family’s farm in Llanychan, Ruthin.
 • Buying local directly supports local businesses and families believes Matt from Tyn Dwr Hall, a magnificent Grade II* wedding venue just outside Llangollen.
 • You help keep local people and farmers in business said Carol from Llanvalley, makers of goats milk soap in Froncysyllte.
 • And last, but by no means least Margaret from Patchwork Foods, Ruthin, winner of over 80 taste awards said You support the local community and families.
 • And chocolatier Jo from Aballu Artisan Chocolates said It’s better quality and boosts our local economy.
 • Mike Ford, farmer and founder of  award-winning Pen-y-Lan Pork sausages, Wrexham, says You support local farmers… and the food tastes better!

This project is being delivered by the Clwydian Range Food & Drink Group and the Llangollen & Dee Valley Good Grub Club. Funding for this project has been provided by Welsh Government, Clwydian Range & Dee Valley AONB, Denbighshire County Council, Flintshire County Council and Wrexham Borough Council.

_______________________________________________

Sut y gallwch wella’r economi a’r gymuned leol drwy brynu’n lleol y Nadolig hwn

Pan aethom ati i ofyn i rai o gynhyrchwyr bwyd a diod lleol pam y dylech brynu’n lleol y Nadolig hwn, eu rhesymau mwyaf cyffredin oedd: hybu’r economi leol, teuluoedd a’r gymuned ehangach.

Sut y mae prynu’n lleol yn effeithio ar yr economi a’r gymuned leol?

Mae’r arian y byddwch yn ei wario’n debygol o aros yn y gymuned leol

Mae ymchwil i wariant a gynhaliwyd gan awdurdodau lleol yn dangos bod 63c o bob  £1 a gaiff ei wario gyda busnes bach neu ganolig yn aros yn yr economi leol, o’i gymharu â 40c  a gaiff ei wario gyda busnesau mwy’. Mae hynny’n bwysig oherwydd gall yr arian hwnnw wedyn gael ei wario dro ar ôl tro yn y gymuned leol. Byddwch yn helpu i greu cylch gwariant cadarnhaol gan gefnogi pobl a theuluoedd lleol, yn hytrach na chorfforaethau mawr.  

Byddwch yn hybu entrepreneuriaeth a chreadigrwydd

Does dim gwadu nad yw sefydlu a rhedeg busnes newydd yn anodd. Mae’n hanfodol iddynt fod yn arloesol. Os gall entrepreneuriaid ddibynnu arnoch chi a’r gymuned leol i wario’u harian gyda nhw, gallant fod yn ddewr, gallant roi cynnig ar syniadau newydd a gallant ffynnu.  

Os yw busnesau lleol yn ffynnu, mae’r gymuned yn ffynnu hefyd

Mae siopau, caffis, bwytai a marchnadoedd annibynnol yn aml yn hybu masnach drwy groesawu grwpiau cymunedol, o gyfarfodydd clybiau lleol i ddigwyddiadau i blant. Os na chaiff y busnesau gefnogaeth, bydd y grwpiau a’r digwyddiadau lleol yn dueddol o ddiflannu hefyd. Maent yn caniatáu i bobl ddod ynghyd.

Mae prynu’n lleol gan y rhai sydd hefyd, efallai, wedi tyfu’r bwyd eu hunain yn brofiad braf ac addysgiadol – bydd yn gyfle i sgwrsio ac ymwneud â’ch cymuned. Rydych yn fwy tebygol o gael gwybod am darddiad eich bwyd a phwy â ŵyr, efallai y cewch rysáit neu ddwy fel rhan o’r fargen!  

Sut i hybu’ch economi a’ch cymuned leol y Nadolig hwn

Gyda’r ansicrwydd sydd ynghlwm wrth Brexit, does dim amser gwell i ddechrau hybu’ch economi leol a chreu ysbryd cymdogol drwy brynu’n lleol y Nadolig hwn. Lle gwych i ddechrau yw Goleuo Bwyd Lleol, cyfres o farchnadoedd bwyd a diod, yn cynnwys stondinau dros dro a fydd yn gwerthu nwyddau cynhyrchwyr lleol o’r Gogledd. Cofiwch gyrraedd yn llwglyd! Cewch wybod lle mae’ch marchnad leol chi yma.

Beth ddywedodd cynhyrchwyr a busnesau lleol

Yn ôl ein cynhyrchwyr lleol, dyma sut y gallwch hybu’r economi a’r gymuned drwy brynu’n lleol:

 • Dywedodd Pip Gale o’r Wine Bar, Llangollen y Gallwch helpu i greu ymdeimlad o gymuned drwy brynu’n lleol
 • Mae Beatriz, sy’n creu blasau Sbaenaidd yn Sabor de Amor, Wrecsam yn credu bod Prynu’n lleol yn cadw’r gymuned yn fyw.
 • Drwy brynu’n lleol, byddwch yn cefnogi teuluoedd lleol yw neges Anna o Chilly Cow Ice Cream – cwmni sydd wedi ennill gwobrau am yr hufen iâ y mae’n ei gynhyrchu ar y fferm deuluol yn Llanychan, Rhuthun.
 • Drwy brynu’n lleol, byddwch yn cefnogi busnesau a theuluoedd lleol meddai Matt o Tyn Dwr Hall, adeilad Gradd II godidog ar gyrion Llangollen lle cynhelir priodasau.
 • Dywedodd Carol o Llanvalley, sy’n cynhyrchu sebon llaeth gafr ym Mroncysyllte y Byddwch yn helpu pobl a ffermwyr lleol i barhau i fasnachu.
 • Yn ôl Jo o Aballu Artisan Chocolates Mae’r ansawdd yn well ac mae’n hwb i’r economi leol.
 • Dywedodd Mike Ford, ffermwr a sylfaenydd y cwmni cynhyrchu selsig llwyddiannus, Pen-y-Lan Pork yn Wrecsam Byddwch yn cefnogi ffermwyr lleol… ac mae blas gwell ar y bwyd!
 • Ac yn olaf, ond nid yn lleiaf, dywedodd Margaret o Patchwork Foods, Rhuthun, sydd wedi ennill dros 80 o wobrau bwyd Byddwch yn cefnogi’r gymuned a theuluoedd lleol.

Mae’r prosiect hwn yn cael ei roi ar waith gan Grŵp Bwyd a Diod Bryniau Clwyd a Chlwb Bwyd Da Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy. Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth Cymru, Ardal O Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd A Dyffryn Dyfrdwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint a Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam