5 Rheswm Pam Fod Prynu’n Lleol o Fudd Ichi a’r Blaned

5 Rheswm Pam Fod Prynu’n Lleol o Fudd Ichi a’r Blaned

Rydym wedi ein hysbysu eisoes bod prynu’n lleol yn beth da, ond pam? Darllenwch isod i ganfod pam ddylech chi boeni am hyn a lle gallwch fynd ati i siopa a rhoi cychwyn ar bethau!

 

  1. Mae prynu’n lleol yn hyrwyddo cyfoeth a swyddi lleol – Drwy wario’ch arian yn lleol, mae’n ffordd o ofalu eich bod yn cadw eich ceiniogau a phunnoedd yn yr economi leol, yn lle eu rhannu gyda chwmni mwy, rhyngwladol. Wrth gefnogi eich busnesau lleol, rydych hefyd yn hyrwyddo swyddi. Ar hyn o bryd mae ein haelodau yn cyflogi dros 110 o bobl yn Nyffryn Dyfrdwy. Gall weithio i fusnes bwyd lleol fod yn swydd ddifyr a gwerthfawr gyda chyfleoedd i ddatblygu’n broffesiynol a modd o gyfarfod a chymdeithasu gyda phobl sy’n byw yn eich ardal. Y mwyaf y byddwch yn cefnogi busnesau lleol, y mwyaf diogel bydd pob un o’r 110 swydd. Daliwch ati i’w cefnogi a bydd modd iddyn nhw recriwtio mwy o bobl!

 

  1. Mae prynu’n lleol yn lleihau’r nifer o danwydd ffosil gaiff eu defnyddio – Mae’r pellter y mae eich cynnyrch bwyd yn ei deithio i’ch cyrraedd chi (y prynwr) gryn dipyn yn fyrrach na’r cynnyrch rydych yn eu prynu mewn archfarchnad . Gwelwch Siop Bwydydd Arbennig Llangollen Oggie (https://www.llangollenoggieshop.com/) … mae rhai o’u selsig gan Porc Pen-Y-Lan (https://www.penylanpork.com/) sef fferm sy’n llai na 10 milltir o’r siop. Gan fod pob galwyn o betrol yn creu 20 pwys o ddeuocsid carbon, wrth ichi fynd ati i brynu cynnyrch wedi’i dyfu neu ei greu yn lleol ichi, byddwch yn helpu i leihau’r defnydd o danwydd ffosil a mynd i’r afael gyda newid hinsawdd! Mae’n gwbl rwydd!

 

  1. Rydych yn gwybod yn union o le ddaw eich cynnyrch – Pe baech chi’n yfed potel o Seidr Triple D Rosie’s lle mae pob potel yn cynnwys afalau gwasgedig wedi’u tyfu uwchben Dyffryn Dyfrdwy (http://www.rosiescider.co.uk) neu wrth olchi’ch dwylo yn defnyddio un o sebonau llefrith gafr Llanvalley (https://www.llanvalley.co.uk/soaps-9-c.asp) sy’n cadw eu geifr yn Nyffryn Dyfrdwy a chaiff pob sebon eu creu â llaw a ddim wedi’u masgynhyrchu. Mae’n galonogol gwybod bod modd ichi gyfarfod â chynhyrchwyr eich cynnyrch a bod cysylltiad â’r amgylchedd lleol.

 

  1. Mae llai o ddeunydd pacio – Mae plastig yn broblem fyd-eang ac mae modd inni fynd i’r afael ag o’n hawdd drwy ddefnyddio deunydd pacio gallwch ei ail-ddefnyddio yn hytrach na phlastig gallwch ond ei ddefnyddio unwaith. Ewch i Siop Deli Porters i ail-lenwi eich olew olewydd, reis, corbys, hadau a hylif golchi dillad (https://www.portersdeli.co.uk/index.php).

I wybod mwy lle gallwch chi siopa heb brynu deunydd Plastig yn Llangollen, ewch i (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155653588521167&set=gm.192726688067701&type=3&theater&ifg=1)

 

  1. Mae blas gwell ar fwyd ffres! Mae mor syml â hynny! Y mwyaf ffres ydy’r bwyd, y mwyaf blasus fydd y bwyd!